16 09 2021

BBQ in het verschiet

                                                                         Meerhout september

Beste gildeleden ,

Door het rare voorbije jaar is er geen teerfeest

geweest , dit willen we goed maken door een bbq te organiseren

op zaterdag 16 oktober 2021 vanaf 15 u in de Groenstraat 43 te Zittaart bij de Kris deze heeft een locatie waar we droog en warm kunnen zitten.

De bbq is voor ieder wat wils , drank en nagerechtje inbegrepen , voorwaarde om deel te nemen is inschrijven voor 9 oktober via Ludo  014 30 96 75 en het aantal personen doorgeven.

De prijs dit willen we zonder kosten nog eens aanbieden

Hopelijk zien we jullie …..tot dan

                                                          Gilde Merret

Nieuws van de gilde Veerle

27 08 2021

                                                                                              Veerle, 24 augustus 2021

Geachte Hoofdman, Beste Gildebroeder,

Naar eeuwenoude traditie organiseert de O.L. Vrouw ten Wijngaard Gilde op 12 september e.k. haar driejaarlijkse koningschieting. Wij hebben het genoegen u, samen met andere leden van uw Gilde, uit te nodigen op deze activiteit die doorgaat aan de Schuttersboom te Veerle.

Programma:

 • 14.00 uur : Ontvangst van de genodigden in ons lokaal De Sportgalm, Schandooi te Veerle
 • 14:30 uur: Vertrek in stoet naar de Schuttersboom
 • 15:00 uur : Ereschoten door de genodigden
 • 15:30 uur : Start van de ceremonie Koningschieting
 • 17:00 uur : Afsluiten van de Koningschieting

Bij de aanvang van deze koningschieting wordt de huidige koning ontdaan van de koningsbreuk die hij, gedurende de voorbije negen jaar, tijdens de plechtigheden heeft mogen dragen. Hij zal bij deze de Keizersbreuk worden omgedaan.

Na de ereschoten van de genodigden worden de rechten en plichten van de koning voorgelezen en begint de wedstrijd onder de gildeleden om de vogel van de boom te schieten. Hij, die na eventuele kamp overblijft, wordt na aanvaarding van het koningschap, de nieuwe koning van de O.L. Vrouw in den Wijngaardgilde voor de komende drie jaar.

Met vriendelijke groet,

Namens de Gilde,

De Hoofdman                De Koning,             Griffier,

Gaston Maes      Chris Mertens        Francine Altruye

Hoge gilderaad vergadering

30 07 2021

                  Hoge Gilderaad der Kempen v.z.w.                                                                                                     

Voorafgaand aan de wetsvergadering:  

 1. u. :  bespreking met de hoofdman van Sint-Jorisgilde Wortel: voorstel van een project van armoedebestrijding voor het steunfonds: het voorstel wordt terug binnen de Wet besproken. Sint-Jorisgilde Wortel zal tegen de volgende najaarsvergadering een voorstel indienen van wijziging of uitbreiding van het RIO. De Wet stelt voor de reglementswijziging af te wachten en daarna te beslissen over de toekenning van 2021.  

19.30 u. : bespreking met een afvaardiging van de Sint-Andriesgilde van Wildert:

Eric Schrooyen en Sally Danssaert

Open brief met protest tegen de bijdrageregeling van de HGK en voorstellen van besparing in de begroting: de griffier stuurt een voorstel van verklaring namens de Wet naar de leden van de Wet alvorens te versturen naar de gildes: zie bijlage.  

Verslag van de vergadering van de Wet van de HGK op vrijdag 25 juni 2021.

 1. Verslag wetsvergadering 20210528 wordt goedgekeurd  
 2. Organisatie feestdag orde van de papegaai en trouw 17 oktober 2021 te Lichtaart: –          Feestmaal in Ligahof. Julien bestelde traiteur: zelfde prijs als vorige keer.
  1. Helpers (RIO art. 118): Sint-Jansboog: Fons contacteert Leo voor de taakverdeling aan de toog en bij de receptie.
  1. Fotograaf: Ronny vraagt Jan. Jos maakt groepsfoto’s.  
 3. Organisatie herfstbal 6 november 2021 te Kasterlee (OC): –   Helpers (RIO art. 118): voetboog.
  1. Ronny contacteert Leo voor de werkafspraken.
  1. Afspraak wordt gemaakt om de zaal in Kasterlee te bekijken: Julien –      Muzikanten vragen 420 euro van 20 u. tot 0.30 u.: besteld door Luc.  
 4. Allerlei: mededelingen, rondvraag
  1. Dansen: alarmerende berichten over heropstart dansgroepen.
  1. Koningsschieting Sint-Joris Rijkevorsel 8 augustus 2021.
  1. Koningsschieting Sint-Joris Hoogstraten (in eigen kring).
  1. Koningsschieting Sint-Joris Loenhout 15 augustus 2021.
  1. Koningsschieting Sint-Joris Oostmalle 19 september 2021.
  1. RIO (op papier) bij Ludo te verkrijgen.
  1. Geschenk voor de koning (fles wijn) voortaan bij de penningmeester te verkrijgen.
  1. Sint-Sebastiaansgilde Retie bestaat 600 jaar en viert zijn keizer (viering 4 juli 2021):

opperhoofdman gaat naar de viering in de voormiddag, koningsschieting in de namiddag

(opperdeken en opperkoning worden nog uitgenodigd.)

 • Volgende wetsvergadering 10 september 2021 te Sint-Lenaarts.

Verklaring na bespreking van de Wet met de Sint-Andriesgilde van Wildert

De Wet van de HGK verkiest dialoog boven juridisering. De schrijvers van de open brief werden dan ook uitgenodigd voor een gesprek tijdens onze wetsvergadering op 25 juni 2021.

De misgelopen communicatie tussen de Wet van de HGK en de hoofdman van de Sint-Andriesgilde van Wildert is het gevolg van een foutieve interpretatie van een vergader chat binnen de wetsvergadering van 23 april 2021.

De Wet respecteert de bedenkingen van de briefschrijvers over de procedure voor het tot stand komen van de beslissingen van de Raad der Hoofdmannen/vrouwen, maar het komt deze Raad toe haar eigen procedures te volgen. Deze procedures waren in overeenstemming met de geldende VZW-wetgeving:

 • uitnodiging met ontwerpverslag,
 • verklaring met tijdslimiet van de procedure,
 • kans tot schriftelijke of telefonische reactie door de leden,
 • vergader chat via matrix opgesteld na raadpleging door de opperhoofdman,
 • aanpassing van het ontwerpverslag tot een definitief verslag,
 • goedkeuring van het verslag:

Het verslag van deze najaarsvergadering werd zonder bemerkingen goedgekeurd en de beslissingen werden daarna door de wethouders toegepast en uitgevoerd.

De Wet zal bij het opstellen van de volgende begroting rekening houden met de suggesties van de briefschrijvers en hoopt dat de reguliere deelnemers aan de algemene vergadering mede hun verantwoordelijkheid in de besluitvorming zullen opnemen.

De wet betreurt het dat de gilde zonder overleg en zonder zich beter te informeren een open brief steurde naar alle gildes zonder rekening te houden met de privacyverklaring die alle gildeleden ondertekenden en zo onnodig onrust heeft gebracht in de solidariteit en democratische besluitvorming die er steeds tussen de Kempense gildes is geweest.

Ondertussen roept de Wet de gilden op tot solidariteit en verbondenheid en zoveel als mogelijk toch aan de gevraagde bijdrageregeling te voldoen. Zoals reeds eerder meegedeeld is er alle begrip voor de gilden die dit tijdens dit coronajaar niet mogelijk achten.

Persbericht juli 2021

19 07 2021
Koningschieten gilde Tongerlo 12 juni 2021

14 06 2021

Nagels met koppen !!!!

24 05 2021

Geachte leden van de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK),
Geachte leden van de Wet en van de Raad der Hoofdmannen/-vrouwen,
Het bestuur van de Sint-Andriesgilde te Wildert (Voetbooggilde), contacteer u met betrekking
tot de ledenbijdrage van 2 euro oftewel de solidariteitsbijdrage die u wenst op te leggen aan de
verbonden gilden.
Deze ledenbijdrage waarover u spreekt, kost onze gilde € 100,00 boven op ons lidgeld van
€ 75,00, komende op een totaal van € 175,00. Als bestuur van onze gilde, vinden wij het onze
plicht om dergelijke prijsstijging kritisch te bekijken zodat wij deze ook kunnen verantwoorden
aan onze gildebroeders en -zusters in onze gilde. Het is dan ook al 3x besproken geweest op
onze bestuursvergaderingen en ook binnen ons bestuur is deze bijdrage een moeilijke pil om te
slikken.
Onze hoofdman, en tevens de opperdeken van de voetbooggilde, kon geen bevredigend
antwoord bieden op onze vragen waarop wij hem gevraagd hebben meer informatie te bekomen.
Helaas is het antwoord dat onze hoofdman van de griffier van de HGK mocht ontvangen eerder
teleurstellend: “Zie hiervoor de begroting 2021”. Vervolgens heeft onze hoofdman de vraag
opnieuw gesteld tijdens de vergadering van de Wet van de HGK van 23 april 2021 waarop volgt
antwoord werd gegeven: “Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de
najaarsvergadering 20201201 punten 4 en 5.” Het is bijzonder jammer dat u er niet in slaagt
uw beleid toe te lichten en een antwoord te bezorgen op onze vragen.
Bij gebrek aan antwoorden zijn wij dan maar zelf op onderzoek uitgegaan.
Belangrijk is het om te weten dat de manier waarop deze vergaderingen plaatsvinden een eerste
struikelblok is. Deze vergaderingen zijn niet via telefoon- of videoconferentie (bv. Via Skype,
Zoom, Teams, …) gehouden maar werden volledig schriftelijk gehouden. Bij een schriftelijke
vergadering moeten de besluiten bij eenparigheid van stemmen worden genomen. Om uw
beslissing rechtsgeldig te zijn, dient u het akkoord van alle leden te hebben. Een stilzwijgen of
het niet ontvangen van een mail met tegenantwoord is niet hetzelfde als een akkoord. U heeft
het uitdrukkelijke akkoord van ieder lid nodig om de beslissing te kunnen aannemen en
doorvoeren. Aangezien u niet beschikt over het akkoord van onze hoofdman, noch in zijn
functie van hoofdman noch in zijn functie van opperdeken, is uw beslissing ongeldig en zonder
verder gevolg.
In het verslag van de digitale najaarsvergadering van de raad der hoofdmannen en -vrouwen
van 1 december 2020, waar u iedere keer naar verwijst, staat hieromtrent het volgende vermeld:
“5. Goedkeuring voorstellen van de Wet voor lidgeld en bijdragen:

 • Lidgeld 2021 (vzw-statuten artikel 9): 75 euro per gilde
 • Bijdrage ledenwerking (RIO artikel 31 en 110): 2 euro per lid op de ledenlijst”.
  Bij nazicht van deze artikelen hebben wij al meteen ons tweede struikelblok. Artikel 31 van het
  RIO bepaalt het volgende: “De Wet bepaalt jaarlijks in functie van het wel of niet toekennen
  van de subsidie door de overheid, het bedrag van het lidgeld (artikel 9 van de VZW-statuten)
  en de bijdragen voor de ledenwerking.”. Het artikel 110 van het RIO verwijst naar de bijdrage
  inzake de plechtige uitreiking van de eretekens in de Orde van de Papegaai en Trouw en lijkt
  ons dus niet bepaald relevant in deze kwestie. Het gaat immers om de bijdragen voor de
  ledenwerking zoals artikel 31 van het RIO het zo mooi formuleert. Maar wie zijn de leden
  waarover gesproken wordt?
  Van artikel 5 van de VZW-statuten zegt hier het volgende over: “De vereniging verenigt alle
  gilden, die de grondbeginselen respecteren en bewaren van de gilden die voor 1789 actief
  waren in de Kempen, de schutterij als voornaamste doel hebben … in ere houden. De
  vereniging bestaat uit actieve en toetredende leden. …” Artikel 6 van de VZW-statuten sluit
  hierop aan en bepaalt dat: “Zijn actief lid: de hoofdman/hoofdvrouw van elke aangesloten gilde,
  die spreekt in naam van zijn/haar gilde hetzij een v.z.w. of een feitelijke vereniging. …”. Een
  zeer duidelijk antwoord, dunkt ons. De leden van de HGK zijn de gilden zelf,
  vertegenwoordigd door hun hoofdman / -vrouw. De bijdrage van de ledenwerking dient dus €
  2,00 per gilde te bedragen. De gildenbroeders en -zusters vermeld op de ledenlijst van de gilden
  zijn geen lid van de HGK waardoor de HGK niet bevoegd om op basis van de voorliggende
  artikelen een ledenbijdrage te vragen aan deze personen.
  Conclusie? In een jaar waarin alle verenigingen het moeilijk hebben en vaak als
  tegemoetkoming aan hun eigen leden het lidgeld laten vallen, heeft u uw lidgeld meer dan
  verdubbeld. U misbruikt enerzijds het artikel 31 van het RIO om het lidgeld boven het
  maximum van € 100,00, opgelegd door artikel 9 van de VZW-statuten, te leggen en anderzijds
  misbruikt u de coronamaatregelen om deze beslissing door te voeren zonder enig overleg en op
  een manier die niet rechtsgeldig is. U kan dan ook niet anders dan de uitvoering van de
  beslissing met onmiddellijk ingang te stoppen en de beslissing terug voor te leggen aan de raad
  der hoofdmannen en -vrouwen.
  Nu kunnen we natuurlijk verder discussiëren over al dan niet geldige besluitvorming en al dan
  niet lid zijn maar we moeten ook verder kijken dan dat. Er moet namelijk ook worden nagegaan
  of deze solidariteitsbijdrage ook oprecht nodig is. We konden allemaal het ontwerp van
  begroting voor 2021 lezen, waarnaar de griffier van de HGK ook verwijst, en vaststellen dat de
  HGK inderdaad in de rode cijfers dreigt te belanden.
  Maar moet de HGK niet kritisch naar zichzelf durven zijn? U bent een overkoepelende
  organisatie met amper eigen activiteiten en toch legt u een begroting neer die dubbel zo groot
  is als de begroting van onze eigen gilde. De twee eurootjes per persoon die u ons probeert te
  verkopen als een verwaarloosbaar bedrag, levert u een inkomsten van € 5.000,00 op. Een bedrag
  dat hoger ligt als het lidgeld. Verder blijft u activiteiten aanrekenen die u dit jaar niet eens
  gaat/laat organiseren.
  Daarom zijn wij zo vrij geweest om uw voorstel even door te lichten. Wij kunnen u nu alvast
  vertellen dat met onze aanpassingen uw begroting niet alleen in evenwicht zal zijn maar zelfs
  een begrotingsoverschot zal hebben en dat zonder ledenbijdrage te moeten heffen. Voor de
  begroting van 2021 heb wij rekening gehouden met de verschillende activiteiten die vanwege
  de corona-pandemie reeds geannuleerd zijn of geannuleerd zullen worden. Omdat dit het
  probleem voor u maar een jaar vooruit zou schuiven, zijn wij nog een stap verder gegaan en
  hebben wij ook een begroting uitgewerkt waarbij alle activiteiten wel doorgaan.
  Wij zullen telkens eerst de cijfers geven en nadien een toelichting bij elk punt op de begroting.
  Voorstel tot begroting 2021
  Rubriek Omschrijving Inkomsten Uitgaven
 1. Dansen, roffelen ,… Dansnamiddagen en cursussen 0,00
 2. Financiën Intresten – bankkosten 50,00
 3. Gildenfeest Uitgaven HGK : 13 schotels 650,00
 4. Schietspel Uitgaven HGK: 10 schotels 500,00
 5. Inventarisatie Lokaal – verbruik 0,00
 6. Knaap Advertentie – verzending 700,00 101,76
 7. Lentebal Bonnen – zaal – aankopen 0,00 0,00
  Steunfonds 0,00 0,00
  Tombola: verkoop loten – prijzen 0,00 0,00
 8. Lidgeld 60 gilden x € 75,00 4.500,00 0,00
 9. Orde en Trouw Bijdrage gilden – onkosten 2.000,00 2.600,00
 10. Roffelen Huur lokaal cursus roffelen Lille 0,00 150,00
 11. Studiedag Bijdrage gilden – onkosten 300,00 300,00
 12. Subsidies Gemeentelijke toelagen 125,00 0,00
 13. Vergaderingen Vergaderkost Wet 0,00 1.500,00
 14. Werking Wet Onkosten en aankopen 0,00 500,00
  TOTAAL 7.325,00 4.901,76
  BEGROTINGSOVERSCHOT € 2.423,24
  Voorstel tot begroting 2022
  Rubriek Omschrijving Inkomsten Uitgaven
 15. Dansen, roffelen ,… Dansnamiddagen en cursussen 1.000,00
 16. Financiën Intresten – bankkosten 50,00
 17. Gildenfeest Uitgaven HGK : 13 schotels 650,00
 18. Schietspel Uitgaven HGK: 10 schotels 500,00
 19. Inventarisatie Lokaal – verbruik 50,00
 20. Knaap Advertentie – verzending 700,00 101,76
 21. Lentebal Bonnen – zaal – aankopen 2.600,00 1.500,00
  Steunfonds 0,00 5.500,00
  Tombola: verkoop loten – prijzen 5.600,00 1.200,00
 22. Lidgeld 60 gilden x € 75,00 4.500,00 0,00
 23. Orde en Trouw Bijdrage gilden – onkosten 2.000,00 2.600,00
 24. Roffelen Huur lokaal cursus roffelen Lille 0,00 150,00
 25. Studiedag Bijdrage gilden – onkosten 300,00 300,00
 26. Subsidies Gemeentelijke toelagen 125,00 0,00
 27. Vergaderingen Vergaderkost Wet 0,00 1.500,00
 28. Werking Wet Onkosten en aankopen 0,00 500,00
  TOTAAL 15.700,00 15.601,76
  BEGROTINGSOVERSCHOT € 98,24
  Toelichting
 29. We kunnen er gerust van uitgaan dat er in 2021 nog geen dansnamiddagen / cursussen
  zullen worden gegeven. Verder stellen wij ons de vraag waar die € 1.000,00 aan besteed
  wordt. Is dit dan voor de muzikant en de lesgevers? Nochtans zou het inkomgeld dat iedere
  aanwezige op een dansnamiddag betaalt, daar ook al voor worden aangewend. Ook worden
  ervaren dansers aangemoedigd om een dans aan te leren, naar ons weten telkens kosteloos.
  Dus dit kan de hoogte van het bedrag toch niet verantwoorden? Is het dan voor de huur van
  parochiezalen? De tijd van een binnenkring bij het dansen ligt al enige tijd terug achter ons
  dus moeten we ons de vraag stellen of er gilden zijn met een eigen gildelokaal dat groot
  genoeg is om te kunnen dansen en deze in ruil voor het drankopbrengsten ter beschikking
  wilt stellen. Eventueel met een beurtrol zodat de last verdeeld kan worden.
 30. Geen wijziging;
 31. Het Gildenfeest zou de HGK ieder jaar € 2.000,00 kosten. Opnieuw is het ons niet geheel
  duidelijk waar dit bedrag naartoe gaat. Het enige dat wij konden bedenken zijn de tinnen
  schotels. Op het Gildenfeest zouden er 13 worden uitgereikt: 5 wapens – 5 rozenprijzen –
  1 dansgroep – 1 roffelaar – 1 vendelier). Bij een kostprijs van € 50 per stuk kom ik op een
  bedrag van € 650,00. Een onkostenvergoeding voor juryleden vinden wij eerlijk gezegd
  enorm overdreven voor wedstrijden onder uw eigen gildebroeders en -zussen. Zeker
  aangezien de punten toch met een zeker subjectiviteit worden toegekend bij het schoon
  inkomen en het dansen.
 32. Voor het Schietspel hebben wij dezelfde redenering gevolgd. Daar zouden er 10 schotels
  worden uitgereikt, komende op een bedrag van € 500,00. Gecombineerd met de kosten van
  het Gildenfeest, geeft dit een uitgaven van € 1.150,00, zo’n € 850,00 goedkoper dan uw
  voorstel. Kan u ons uitleggen dat er met die € 850,00 nog gaat gebeuren?
 33. De inventarisatie is belangrijk, dit gaat u ons niet horen ontkennen. De kosten voor het
  lokaal kan u echter meteen schrappen als we de gilden een beurtrol opleggen waarbij iedere
  gilde zijn lokaal gratis ter beschikking stelt voor de inventarisatie. Door iedere gilde in deze
  beurtrol op te nemen, zal enerzijds de bekendheid en belang van de inventarisatie alleen
  maar toenemen en anderzijds mogen we ook rekenen op de betrokkenheid van iedere gilde.
 34. De Knaap, 1 van onze zorgenkindjes, nietwaar? We zijn van zwart-wit naar kleur gegaan,
  van 1 exemplaar per gilde naar 5 exemplaren per gilde en nu krijgt iedereen het in de bus.
  Elke verandering gebeurde onder het mom dat de kosten dan goedkoper werden. Echter
  zitten we nu met een kostenplaatje van € 5.380,00, wat niet bepaald goedkoop genoemd
  kan worden. Als we de Knaap vervangen door een digitaal exemplaar, kan deze naar 50.000
  mailadressen worden gestuurd voor de prijs van € 8,48 per maand, oftewel € 101,76 per
  jaar (mailchimp.com – tot 2.000 mailadressen zelfs gratis te gebruiken). Niet ieder lid heeft
  een mailadres, horen wij u zeggen, maar binnen elke gilde zal er toch wel 1 lid met een
  mailadres te vinden zijn. Of in ieder geval de zoon, kleindochter, buurvrouw, … van een
  lid. Dan kan elke gilde afzonderlijk beslissen of ze de Knaap willen afdrukken. Het zou in
  ieder geval een enorme kostenbesparing zijn.
 35. Het Lentebal, vinden wij persoonlijk nog zo’n zorgenkindje. U neemt deze op in uw
  begroting terwijl er dit jaar het Lentebal niet met zekerheid zal kunnen plaatsvinden.
  Vervolgens maakt u er een verliespost van door € 500,00 meer uit te geven dan er
  binnenkomt. Omdat iedereen de goede doelen een warm hart toedraagt, zijn wij mild
  geweest en hebben we het steunfonds slechts met € 500,00 verminderd om zo de balans
  terug in evenwicht te brengen. Maar ergens moeten we ook eerlijk zijn met onszelf. Is het
  verantwoord dat u € 5.500,00 spendeert aan goede doelen terwijl u bij uw leden € 5.000,00
  uit de zakken gaat kloppen? Als de HGK geen subsidies krijgt, moet de HGK ook geen
  andere verenigingen subsidiëren. Er moet over nagedacht worden of het niet beter is om,
  eventueel voor een beperkte tijd, de opbrengsten van het Lentebal in kas te houden en te
  spenderen aan onze eigen gildebroeders en -zusters. Als u de goede doelen toch wilt blijven
  steunen, kan u in plaats van geld ook tijd en menselijke warmte ter beschikking stellen.
  Veel van deze goede doelen draaien op vrijwilligers en komen altijd handen te kort. In deze
  Corona-tijden hebben we toch allemaal wel geleerd dat de nabijheid van mensen, een arm
  om uw schouders, veel belangrijker is dan een papieren cheque.
 36. Geen wijziging.
 37. Geen wijziging.
  Al vinden wij het wel een beetje sneu dat je het feestje ter ere van uw trouwe jaren dienst
  zelf moet betalen terwijl er € 5.500,00 gespendeerd kan worden aan goede doelen.
 38. Hier hebben wij dezelfde opmerkingen als bij de dansnamiddagen en de danscursussen.
  Waar gaat de opbrengst van het drankverbruik van de cursisten naar toe? Kunnen de
  cursisten of hun gilden eventueel samenleggen zodat de HGK deze kost niet moet betalen?
 39. Geen wijziging.
  Al kan de studiedag wel een opwaardering gebruiken, qua onderwerpen en interactie. Ook
  stellen wij ons de vraag waarom het ieder jaar dezelfde locatie moet zijn. Kan hier geen
  beurtrol worden voorzien zodat de verplaatsing voor iedereen wat gespreid kan worden?
 40. Geen wijziging.
 41. Hier hebben wij geen wijzigingen aangebracht omdat wij totaal niet kunnen inschatten
  waar de kosten daadwerkelijk liggen. De HGK heeft € 1.500,00 nodig alleen om te kunnen
  vergaderen? Als dit gespendeerd wordt aan huur van de lokalen, dan kunnen wij ons alleen
  maar herhalen en aanraden om een beurtrol te voorzien binnen de gilden zelf. Zelf hebben
  wij wel een idee waar de echte verbruikskost ligt van dergelijke vergaderingen maar we
  vernemen het graag van u.
 42. Ook hier kunnen wij ons geen bedenking maken over waar dit geld naartoe gaat. Is dit het
  printpapier van uw verslagen, de papieren waarop de puntentelling van het Schietspel en
  Gildenfeest wordt genoteerd? Het is ons eerlijk gezegd een raadsel. Onze gilde vergadert
  maandelijks, heeft een actieve dansgroep, organiseert ook wedstrijden en toch komen wij
  niet aan dergelijk hoge onkosten.
  Zoals u ziet, hebben wij vele bedenkingen bij uw begroting en uw (gebrekkige) verantwoording
  voor het opleggen van een solidariteitsbijdrage. Wij, als bestuur, proberen in onze gilde altijd
  te handelen volgens het principe “de tering naar de nering zetten” en wij verwachten dat de
  HGK ook handelt met dit principe in gedachten. Er zijn vele punten waarop u kan besparen
  alvorens een omhaal te doen bij uw leden. De manier waarop u de solidariteitsbijdrage heeft
  opgelegd aan de gilden, de niet-correcte besluitvorming en het gebrek aan transparante
  communicatie hierover, is rechtuit gezegd beschamend. U vermeldt onkosten waarvan wij als
  gildebroeders en -zusters amper iets van terug zien. Zonder uitgebreide toelichting van
  uwentwege zullen wij namens onze gilde de solidariteitsbijdrage niet te betalen en bij
  uitbreiding alle andere gilden altijd adviseren om dit ook niet te doen. Wij raden u dan ook aan
  om het opvragen van de solidariteitsbijdrage uit te stellen tot u opnieuw fysiek kan vergaderen
  en het nadien uitgebreid toe te lichten op de raad der hoofdmannen en -vrouwen.
  Verder kijken wij enorm uit naar uw uitgebreide toelichting van de onkosten en uw reactie op
  onze opmerkingen omtrent de mogelijke besparingen.
  Waarvoor dank.
  Met vriendelijke groeten
  Het voltallige bestuur van de Sint-Andriesgilde Wildert
November 2020

28 10 2020

Beste leden door de huidige maatregelen gaan de donderdag avond schiet trainingen niet meer door hopelijk niet voor lang ,hou jullie gezond en tot gauw Merretse gilde

Herstart van schietingen op donderdag 11 juni 2020

9 06 2020

Dag , na bijna 3 maanden kunnen we terug onze hobby gaan beoefenen , wedstrijden zullen dit jaar niet meer plaats vinden maar onze wekelijkse trainingen blijven doorgaan , als we donderdag starten moeten we ons wel aan enkele regeltjes houden, de meeste kennen we  maar mogen we vragen bij het binnenkomen en verlaten van de schietstand de handen te ontsmetten met de alcohol die er zal staan , masker dragen doet ieder voor zichzelf , mag maar moet niet , en verder weet iedereen wel ondertussen wat kan en niet mag .
grtjes de merretse gilde we kijken er naar uit …….

Beslissing einde gilde schietwedstrijden 2020.

1 05 2020

Beste gilde besturen, gildebroeders & -zusters allemaal.

Na de evaluatie van de antwoorden zijn wij tot de conclusie gekomen dat de zomercompetitie 2020 karabijn schieten beëindigd wordt. Hopelijk kunnen bijeenkomsten en oefenwedstrijden terug hervat worden zodat  we er in 2021 terug een spannende competitie kunnen van maken.

Spijtig maar het is niet anders

UPDATE schietingen seizoen 2020

25 04 2020

Beste gildebroeders & zusters allemaal

Naar aanleiding van de nieuw aangepaste maatregelen voor het Corona virus, zien wij ons genoodzaakt  de schieting van 9 & 10  en 16 & 17 mei te Veerle uit te stellen naar een eventuele latere datum, dit in samenspraak en na overleg met de gilde van Veerle. Het bestuur van de verbroedering wil graag dat we bij de buks ook alle schietingen voor de rest van het jaar stilleggen zoals zij voor de handboog al gedaan hebben.

Volgens hun , kunnen ze hun kalender niet meer afgewerkt krijgen. De buks zou eventueel nog de tweede ronde kunnen schieten mits de cafés (half of einde juni) terug open zouden zijn. De  (officiële) prijsuitreiking dit jaar zou dan niet plaats vinden. Graag willen we weten wat jullie hiervan vinden en of wij hetzelfde moeten doen als de handboog. Wie niets laat weten word verondersteld zich neer te leggen bij een beslissing. Hoogstwaarschijnlijk zal het stilleggen worden maar wij zouden toch graag jullie mening horen graag voor 1 mei, zodat we dan de officiële bekendmaking kunnen doen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie mede werking. Hopelijk tot snel weer ziens en hou jullie gezond en probeer de opgelegde regels zo goed mogelijk te volgen als je buiten gaat.

Beste Groetjes.
Ad van Laarhoven